ˆ

OGŁOSZENIA

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach poddziałania 2.3.2 POPC (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-28 12:23:29

Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i prom

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się zeskanowany oryginalny dokument.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z jego treścią.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Ledzion Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 12:09:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Ledzion Data wprowadzenia do BIP 2016-01-28 12:23:29
Wprowadził informację do BIP: Aleksander Turski Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 12:26:02
Osoba, która zmieniła informację: Aleksander Turski Data ostatniej zmiany: 2016-01-28 13:26:02
Artykuł był wyświetlony: 11464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach wyboru Partnerów do realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 21:48:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Ledzion Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 10:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Ledzion Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 21:48:28
Wprowadził informację do BIP: Aleksander Turski Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 21:49:56
Osoba, która zmieniła informację: Aleksander Turski Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 22:49:56
Artykuł był wyświetlony: 11625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-14 17:56:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146) Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w konkursie ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 28.08.2015 r. (nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15).
 
I. Ogłaszający
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa.
 
II. Cel partnerstwa
Wspólna realizacja Projektu mającego na celu opracowanie, digitalizację i udostępnienie zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów gromadzonych przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki oraz utworzenie uniwersalnego interoperacyjnego dostępnego dla instytucji kultury systemu informatycznego i środowiska technologicznego wspierającego powszechny i trwały dostęp do zasobów cyfrowych, działania o charakterze edukacyjnym, animacyjnym, promocyjnym oraz tworzenie usług w oparciu o cyfrowe zasoby kultury.
 
III. Zakres tematyczny partnerstwa
W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację projektu, który składać się będzie między innymi z następujących działań:
III.1. Opracowanie metadanych oraz poszerzonego opisu treści zbiorów gromadzonych przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki, digitalizacja zbiorów i udostępnienie cyfrowych odwzorowań w internecie, opracowanie i wdrożenie scenariuszy edukacyjnych (interakcji i procesów edukacyjnych w oparciu o zasoby cyfrowe).
III.2. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego i środowiska technologicznego wspierającego gromadzenie, opracowanie i udostępnianie treści i zasobów cyfrowych; tworzenie treści, interakcji,  procesów edukacyjnych i usług w oparciu o cyfrowe treści i zasoby kultury; użytkowanie zasobów w praktykach naukowych, artystycznych i edukacyjnych. Budowa i wdrożenie aplikacji mobilnych bazujących na zasobach cyfrowych gromadzonych w systemie informatycznym z włączeniem utworzonych interakcji-procesów edukacyjnych.
III.3. Rozwój kompetencji kadr kultury w zakresie zarządzania kompleksową cyfryzacją, udostępnianiem, upowszechnianiem, otwieraniem i ponownym wykorzystaniem zasobów kultury, animowanie kompetencji służących wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych (media lab, design thinking). Wypracowanie katalogu metod, procedur i praktyk pozwalających na uruchamianie i modelowanie działań związanych z wyjaśnianiem, określaniem i  utrwalaniem prawnoautorskiego statusu dzieł sztuki i zasobów kultury.
 
IV. Forma prawna partnera
IV.1. Podmioty spoza sektora finansów publicznych - przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w realizacji projektu.
IV.2. Partnerem nie może być podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
IV.3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 
V. Liczba partnerów do wyboru
Nie wskazuje się liczby podmiotów, które mogą być przedmiotem wyboru. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru dowolnej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 
VI. Wymagania
VI.1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty o formie prawnej określonej w punkcie IV.
VI.2. Spełnienie wymogów dotyczących posiadanych kompetencji i doświadczeń może być wykazywane jako dotyczące kompetencji i doświadczenia samych podmiotów (instytucjonalnie) lub jako dotyczące osób (personel, specjaliści, zespół) zatrudnianych przez podmiot i w przypadku przyznania dofinansowania, przewidzianych do realizacji działań określonych w przedstawionej koncepcji partnerstwa (kadrowo). 
VI.3. O udział w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w punkcie III.2, mogą ubiegać się podmioty, które:
VI.3.1. posiadają  jak najszersze kompetencje w dziedzinach:
●opracowywanie architektury i uruchamianie systemów IT,
●wsparcie i nadzór nad prowadzeniem prac związanych z analizą, projektowaniem, przygotowaniem i wdrożeniami systemów informatycznych
●programowanie: HTML/JS/CSS, Java oraz technologie powiązane, np. Java Persistence API, Web Services, JEM BEE), PHP, C, C++, Python
●środowiska programistyczne: Eclipse, Android Studio, Maven, Gradle
●środowiska uruchomieniowe: serwery aplikacyjne Java (Apache Tomcat, JBoss/WildFly), Node.js
●administrowanie systemami operacyjnymi (np. Linux) instalacja i uruchamianie serwisów, konfiguracja routing i firewall, High Availability, systemy zabezpieczeń,  OpenSSL
●bazy danych - obiektowe, relacyjne, NOSQL (np. MongoDB), systemy rozproszone, replikacje
●sieci (Ethernet, TCP/IP) projektowanie i wykonanie infrastruktury - umiejętność konfigurowania sieci, firewall, VPN - Ciso, Open VPN
●bezpieczeństwo systemów IT na obszarach: protokoły i mechanizmy kontroli dostępu, bezpieczeństwo sieci komputerowej, kryptografia, systemy DRM
●multimedia – obrazy nieruchome (zdjęcia, skany), kodowanie audio i wideo, streaming
●metadane – gromadzenie, przetwarzanie (Apache Service Mix), indeksowanie, wyszukiwanie (Apache Solr, Elasticsearch). Umiejętność wykorzystania narzędzi w zarządzaniu metadanymi dla konkretnego projektu wykorzystującego znaczne zasoby danych.

VI.3.2. posiadają jak najszersze doświadczenie w dziedzinach: 
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie zarządzania projektami z obszaru IT oraz kierowały biurem projektowym w obszarze IT,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie projektowania i uruchamiania platform multimedialnych działających w technologii IP,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie projektowania, wykonania i uruchamiania interaktywnych usług dodatkowych dla platformy multimedialnych z wykorzystaniem materiałów audio, wideo oraz zewnętrznych systemów (API),
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie projektowania i uruchamiania baz danych agregujących informacje o zasobach multimedialnych wykorzystujących dane gromadzone i udostępniane przez dostawców zewnętrznych na repozytoriach zewnętrznych,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie projektowania i wykonania systemów do pozyskiwania materiałów pochodzących od użytkowników (user generated content) typu obrazy, audio, wideo, metadane oraz ich przetwarzania uwzględniającego analizę semantyczną obiektów i metadanych.

VI.3.3. posiadają poświadczoną i praktyczną znajomość metodyk zarządzania projektami: PRINCE2, PMI/PMBOK, SCRUM, Agile.
VI.3.4. posiadają zasoby ludzkie (co najmniej 3 osoby).
VI.4. O udział w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w punkcie III.3., mogą ubiegać się podmioty, które:
VI.4.1. posiadają  jak najszersze kompetencje w dziedzinach:
●udostępnianie dziedzictwa kultury w sieci w Polsce i za granicą,
●prawny i organizacyjny kontekst funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury,
●dyrektywa Unii Europejskiej 2013/37 w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (re-use) oraz jej konsekwencje dla polskiego sektora kulturalnego i naukowego,
●prawne aspekty digitalizacji zasobów kultury w Polsce, w tym bariery prawne i rozwiązania stosowane na gruncie prawa polskiego,
●udostępniania sztuki współczesnej online w kontekście regulacji prawa autorskiego na gruncie polskim i europejskim,
●znajomość specyfiki zagadnienia ochrony prawnej utworów powstających w ramach nowych nurtów sztuki współczesnej, w tym np. ready made, konceptualizm,
●znajomość zagadnień prawnych i koniecznych zastrzeżeń związanych z serwisami społecznościowymi,
●bariery prawne i możliwe rozwiązania dotyczące komercyjnego wykorzystania udostępnianych zasobów z kolekcji instytucji publicznych i prywatnych,
●znajomość zagadnienia kompetencji cyfrowych i informacyjnych zróżnicowanych grup odbiorców,
●społeczne i kulturowe aspekty wykorzystania Internetu w sferze kultury, nauki i edukacji,
●zagadnienia związane z potrzebami odbiorców oferty kulturalnej oraz doświadczeniem zwiedzających we współczesnych muzeach (visitor studies),
●znajomość zagadnień i realizowanych w Polsce programów edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie sztuki, w tym sztuki współczesnej
●kierunki rozwoju i trendy w działalności muzeów i instytucji dziedzictwa
●praktyki udostępniania zbiorów przez galerie i muzea sztuki współczesnej,
●polityki publicznej związanej z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, w tym wykorzystaniem Internetu w sferze kultury, nauki i edukacji

VI.4.2. posiadają jak najszersze doświadczenie w dziedzinach:
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie opracowywania ekspertyz, raportów metodologicznych, rekomendacji lub badań związanych z cyfryzacją i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, kompetencjami cyfrowymi, otwartością prawną i technologiczną,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie wdrażania otwartości prawnej i technologicznej, tworzenia polityk lub regulaminów udostępniania i korzystania z cyfrowych zbiorów we współpracy z instytucjami kultury sektora publicznego,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie badania użytkowników z wykorzystaniem metod socjologii internetu,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji kursów (w tym e-learning), warsztatów i szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych,
●w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zamówienia/prace w zakresie design thinking oraz moderowania pracy warsztatowej,
●w ciągu ostatnich 3 lat współpracowały z zagranicznymi instytucjami i sieciami instytucji, zajmującymi się tematyką cyfryzacji, udostępniania zasobów kultury, otwartości prawnej i technologicznej.

VI.4.3. posiadają zasoby ludzkie (co najmniej 3 osoby)
VI.5. O udział w postępowaniu w zakresie zabezpieczenia całości lub części wkładu własnego na realizację projektu mogą ubiegać się podmioty, które przedstawią koncepcję zapewnienia całości lub części wkładu własnego możliwą do realizacji przy uwarunkowaniach beneficjenta i oświadczenie o zapewnieniu całości lub części wkładu własnego, które będzie spełniać wymogi zabezpieczenia wkładu własnego określone w przepisach dotyczących przyznawania dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15.
 
VII. Zgłoszenie
Dokumenty przedstawione w zgłoszeniu powinny być wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu podmiotu.
VII.1. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1).
VII.2. Oświadczenia (załącznik nr 2).
VII.3. Dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, zgodny ze wskazaniem w punkcie IV oraz  umocowanie osób go reprezentujących.
 
VIII. Kryteria wyboru
VIII.1. Kryteria formalne dla wszystkich aplikujących podmiotów, weryfikowane na podstawie dokumentacji określonej w punkcie VII, przy czym podmiot nie może być wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
VIII.2. W trakcie wyboru partnerów będą brane pod uwagę kryteria merytoryczne:
●Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
●Kompetencje kandydata na partnera.
●Doświadczenie kandydata na partnera.
●Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
●         Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 
VIII.3. Każdy podmiot może zgłosić się do partnerstwa we wszystkich lub w wybranych obszarach zakresu, o którym mowa w punkcie III oraz w zakresie zapewnienia wkładu własnego.
VIII.4. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
VIII.5. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.
 
IX. Termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia mogą być składane 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ogłaszającego (decyduje data wpływu do sekretariatu Ogłaszającego). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
X. Sposób i miejsce składania zgłoszeń
X.1. Ofertę w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać w kopercie z dopiskiem “Zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do realizacji projektu partnerskiego”, przesyłką rejestrowaną, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie Ogłaszającego:
 
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki,
kancelaria Zachęty (wejście od ul. Burschego, 00-916 Warszawa),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.
 
X.2. Oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
X.3. Każdy podmiot może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
X.4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
X.5. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.
 
XI. Uwagi
XI.1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji działań z wyłonionymi partnerami.
XI.2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Ogłaszający dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
XI.3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz zawieszenia naboru na każdym etapie. W przypadku unieważnienia naboru Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem zgłoszenia lub podmiot, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
XI.4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów w trakcie trwania naboru - zmiany powinny zostać podane do wiadomości w takim samym trybie jak ogłoszenie o naborze. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
XI.5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające warunki określone w punkcie VI oraz VII.1. Ogłaszający może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych wysyłając wezwanie pod wskazany przez kandydata adres e-mail. Uzupełnienie braków musi nastąpić w terminie 3 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych po otrzymaniu wezwania lub przekroczenie wskazanego terminu skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
XI.6. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne będą podlegać ocenie merytorycznej.
XI.7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
XI.8. Pytania dotyczące naboru należy kierować pod adres e-mail
 
Odpowiedzi na często zadawane pytania:
 
W jaki sposób rozumieją Państwo zapisy punktu:
 
VI.2. Spełnienie wymogów dotyczących posiadanych kompetencji i doświadczeń może być wykazywane jako dotyczące kompetencji i doświadczenia samych podmiotów (instytucjonalnie) lub jako dotyczące osób (personel, specjaliści, zespół) zatrudnianych przez podmiot i w przypadku przyznania dofinansowania, przewidzianych do realizacji działań określonych w przedstawionej koncepcji partnerstwa (kadrowo)."
 
 
Zapis w punkcie VI.2 dotyczy sposobu wykazywania kompetencji i doświadczeń podmiotu ubiegającego się o partnerstwo - może być on wykazywany jako kompetencje/doświadczenia podmiotu lub jako kompetencje/doświadczenia osób zatrudnianych przez podmiot i przewidzianych do realizacji działań opisanych w przedstawionej koncepcji.
 
W jaki sposób definiują Państwo "zatrudnienie" w jego kontekście?
 
Sformułowanie o osobach zatrudnianych należy rozumieć szeroko - chodzi o personel, specjalistów, zespół itp., który na dzień składania oferty pozostaje w sformalizowanych lub faktycznych relacjach współpracy z podmiotem, a także o te osoby, których zaangażowanie podmiot deklaruje podczas realizacji projektu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Szczepański Data wytworzenia informacji: 2015-12-14 17:39:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2015-12-14 17:56:08
Wprowadził informację do BIP: Aleksander Turski Data udostępnienia informacji: 2015-12-14 17:59:57
Osoba, która zmieniła informację: Aleksander Turski Data ostatniej zmiany: 2016-01-04 21:03:21
Artykuł był wyświetlony: 11883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu