ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki / Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie nr 500136771-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-15 15:28:27 przez Aleksander Turski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500136771-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570486-N-2018
Data: 08/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27594900000, ul. Plac Małachowskiego  3, 00916   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail , faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (url): www.zacheta.art.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: 2. Dopuszczalne zmiany umowy: pkt. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3_5 ustawy z dnia I0 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
W ogłoszeniu powinno być: 2. Dopuszczalne zmiany umowy pkt. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-20, godzina: 12:00,
« powrót do poprzedniej strony