ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie Ofertowe nr ZO/18/2023 na prowadzenie prac konserwacyjnych instalacji technicznych wod – kan w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i w galerii MPZ w Warszawie ul. Gałczyńskiego 3.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-15 07:17:22 przez Admin Zacheta

Zapytanie Ofertowe nr ZO/18/2023

UMOWA (projekt)

Roman Barański UMOWA (projekt) zawarta w dniu ………… 2023 roku w Warszawie, pomiędzy: Zachętą – Narodową Galerią Sztuki z siedzibą w Warszawie, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 34/92, NIP 526-025-12-10, REGON 000275949, którą reprezentuje: Janusz Janowski – Dyrektor przy kontrasygnacie Iwony Staszewskiej – Głównej księgowej – zwaną dalej Zamawiającym a ….. ………………………. – …………….., zwany dalej Wykonawcą Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 zł netto została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi konserwacji instalacji wod.-kan. i węzła cieplnego w galerii Zachęta i MPZ oraz usuwanie awarii w zakresie: 1) węzła cieplnego, 2) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 3) wewnętrznej instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, 4) instalacji wewnętrznej zimnej wody oraz kanalizacji wewnętrznej, 5) wewnętrznej instalacji ciepła technologicznego, co stanowi przedmiot umowy. 2. Szczegółowy zakres prac, stanowiący przedmiot zamówienia został określony w załącznikach nr 2.1 – 2.5 do umowy. 3. Zamawiający wymaga obecności konserwatora w siedzibie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – dyżury 3 razy w tygodniu, min. 2 godz. dziennie. 4. Zamawiający wymaga odbycia raz w miesiącu (ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) spotkania przedstawiciela Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego podsumowującego efekty prac w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz sporządzenia z tego spotkania protokołu. 5. Do zadań Wykonawcy będą należeć wszelkie prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności wszystkich instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy. 6. Czynności inne niż określone w ust. 1 będą każdorazowo uzgadniane i zlecane po analizie przedmiotowej, ustaleniu zakresu w odniesieniu do przewidywanych kosztów – nie będą one dotyczyć zagwarantowanego w umowie usuwania ewentualnych awarii powstałych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji wod.-kan. i węzła cieplnego. Do rozliczenia wynagrodzenia za te czynności stosuje się odpowiednio §4 ust. 3 i nast. Roman Barański 7. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania nieprzewidzianych awarii urządzeń bądź instalacji będących przedmiotem zamówienia. Czas reakcji na zgłoszenie awarii ustala się na ………….. od zgłoszenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i eksploatacyjnej i należytą starannością. 9. Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana przy pomocy wykwalifikowanego personelu, który posiada stosowne, wg obowiązującego polskiego prawa kwalifikacje, wiedzę i umiejętności właściwe do zakresu prac które zostaną mu powierzone. 10. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych zabezpieczać i dostarczać będzie Wykonawca. 11. Koszt materiałów użytych do konserwacji zakupionych ze środków własnych Wykonawcy, będzie rozliczany po kosztach zakupu, po potwierdzeniu przez Zamawiającego ich faktycznego zużycia. § 2 Naprawy awaryjne zgłaszane przez Zamawiającego. 1) Czynności inne niż bieżąca konserwacja i drobne naprawy będą każdorazowo uzgadniane i zlecane odrębnie. 2) Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenia awarii 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, w czasie nieprzekraczającym ……. min. 3) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii po zgłoszeniu przez Zamawiającego poza godzinami pracy konserwatora lub też podczas obecności konserwatora, kiedy zdarzenie nastąpi. 4) Przyjmowanie zgłoszeń o awariach nastąpi na nr tel. Wykonawcy; tel. ……………………… 5) Zgłoszenie telefoniczne zostanie w tym samym dniu potwierdzone przez Zamawiającego emailem. 6) Zgłoszenie awarii zostaje zarejestrowane w bazie danych Wykonawcy w momencie otrzymania go telefonicznie lub e-mailem, od tego momentu biegnie czas reakcji. 7) Usunięcie awarii powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 8) W przypadku niemożności usunięcia awarii w ww. terminie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o sposobie i czasie rozwiązania problemu. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy do pełnej wysokości szkody. Dotyczy to zarówno Wykonawcy jak i pracowników przez niego zatrudnionych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia we wszystkie konieczne do utrzymania stałej sprawności urządzeń i systemów materiały eksploatacyjne. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac związanych z realizacją umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 6. Wykonawca użyje materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roman Barański 7. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnej awarii powstałej w trakcie realizacji umowy. 8. O konieczności wymiany jakichkolwiek części, podzespołów Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane części zamienne, nie uwzględnione w cenie oferty, po cenach rynkowych. W przypadku braku akceptacji cen części zamiennych przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do nabycia i dostarczenia części Wykonawcy we własnym zakresie. 10. Wszystkie nowo zainstalowane podzespoły zostaną objęte minimum 12 miesięczną gwarancją jednak nie krótszą niż gwarancja producenta, licząc od momentu ich zainstalowania. 11. Cena ryczałtowa miesięczna musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności dojazd, narzędzia i podstawowe materiały niezbędne do wykonania usługi (m.in. spraye, smary, narzędzia, filtry, drobne akcesoria takie jak śrubki, nakrętki, zaworki itp.), z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 -7. 12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt gospodarki odpadami, w tym w szczególności jako wytwórca odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022 poz.699) zobowiązany jest do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym posiadania wpisu do rejestru BDO lub korzystania z usług firmy wpisanej do rejestru BDO w zakresie wytwarzania i utylizacji odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy. § 4 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac będących przedmiotem umowy ustala się, zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę ryczałtową miesięczną netto …………….. zł (słownie: ……………………..), brutto …………….. zł, w tym 23% stawka podatku VAT ……………… zł (słownie: …………………………….), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-7 poniżej Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 2. Wynagrodzenie łączne należne Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy (przez 12 miesięcy), , z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-7 poniżej, wyniesie netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………..), brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%) ………………….. zł (słownie: ………………………………………………..) 3. Zamawiający określa na potrzeby niniejszej umowy, maksymalną wartość napraw awaryjnych na 36.000,00 zł netto, które wyniknąć mogą w okresie obowiązywania umowy i które będą zlecane Wykonawcy na podstawie odrębnych zleceń w ramach niniejszej umowy. 4. Wykonanie napraw lub usunięcie awarii, których usunięcie przekroczy wartość 36.000,00 zł netto, nie jest objęte Przedmiotem umowy. 5. Płatność za naprawy awaryjne, o których mowa w ust. 3 będzie kwalifikowana odrębnie i dokonywana przez Zamawiającego na podstawie oddzielnych faktur VAT poprzedzonych zleceniem złożonym na podstawie spisanego Protokołu konieczności i zatwierdzonego kosztorysu naprawy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wykrytych przez Wykonawcę awarii nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia innemu Wykonawcy. 7. Do usuwania awarii lub wykonania naprawy Wykonawca przystąpi po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę, w którym zostaną wykazane usługi oraz zakupy części zamiennych lub/i urządzeń niezbędnych do usunięcia awarii Roman Barański lub wykonania naprawy. Zaakceptowany kosztorys usunięcia awarii lub wykonania naprawy będzie podstawą do późniejszego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym podstawą do dokonania płatności przez Zamawiającego będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń. 8. W przypadku gdy wartość jednorazowej naprawy przekroczy 20 000 zł netto Zamawiający dokona porównania cen u kilku wykonawców. 9. Wynagrodzenie za prace, o których mowa w §1 ust. 6, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej, ustalone zostanie na podstawie kosztorysów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie Sekocenbudu dla tego typu robót z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym zostały zakończone zlecone prace. 10.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że kosztorysy sporządzane będą na podstawie katalogów nakładów rzeczowych (KNR), które określają normy nakładów: robocizny, materiałów i pracy sprzętu. 11.W przypadku braku pozycji w obowiązujących katalogach do wyceny robót, dopuszcza się rozliczenie na podstawie pozycji analogicznej w katalogach lub innej normy zatwierdzonej przez Zamawiającego. 12.Wykonawca zobowiązuje się rozliczać ilości wbudowanych materiałów na podstawie norm (KNR) oraz na podstawie rachunków zakupu z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu materiałów nie mogą być wyższe od średnich cen z kosztami zakupu, wg „SEKOCENBUD” dla okresu wykonywania prac. 13.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 14.Wynagrodzenie za prace, o których mowa w §1 ust. 6, oraz za prace, o których mowa w ust. 3 powyżej, będzie rozliczane na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami ust. 5 i ust. 7 w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. § 5 Przedstawiciele Stron 1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do wydawania w imieniu Zamawiającego wytycznych dotyczących realizowanych prac objętych umową są:  Artur Wojno – kierownik działu administracji, tel. 22 556 96 15,  Roman Barański – zastępca kierownika, tel. 22 556 96 69;  do sprawowania bieżącego nadzoru nad wykonywaniem prac, dokonywania odbioru prac i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych – inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………. 2. Przedstawicielem Wykonawcy do uzgodnień z Zamawiającym jest: ……………………………. § 6 1. Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas wykonywania prac objętych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. 2. W przypadku gdy, na skutek niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji nastąpi awaria lub usterka urządzenia/urządzeń, instalacji wod.-kan. i węzła cieplnego, innych instalacji systemu lub systemów Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Roman Barański 3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną na okres realizacji zamówienia polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności: 1) otwarto likwidację Wykonawcy; 2) Wykonawca dokona cesji praw lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego; 3) W razie uchylania się Wykonawcy od wykonywania przedmiotu umowy oraz powtarzającego się nie wykonania zaleceń Zamawiającego co do sposobu prowadzenia prac, przestrzegania zasad BHP i p.poż. oraz stosowania niewłaściwych materiałów. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 4 powyżej nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Wykonawcy powstania prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 7 Kary umowne 1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 2. W przypadku przedłużania się okresu usunięcia awarii z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zwłoki w podjęciu skutecznych działań ponad 24 godziny, licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego oraz za przedłużenie czasu reakcji na zgłoszoną awarię ponad 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , określonego w § 4 ust. 1 za każdą godzinę zwłoki. 3. Strony postanawiają, że wymagane należności z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ustalonym terminie zostaną potracone z należnych faktur. 4. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych przez Zamawiającego niniejszą umową. Roman Barański § 8 Termin realizacji Umowa niniejsza obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. § 9 Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie. 3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/18/2023

ZAMAWIAJĄCY: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki plac Małachowskiego 3 00-916 Warszawa tel. 22/ 556 96 00, ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/18/2023 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Prowadzenie prac konserwacyjnych instalacji technicznych wod – kan w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i w galerii MPZ w Warszawie ul. Gałczyńskiego 3. 2. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 2.1 do 2.5 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. (12 m-cy). II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymagania podmiotowe w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy oraz osób, którymi będzie dysponował wykonawca przy realizacji zamówienia: a) Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę polegającą na prowadzeniu prac konserwacyjnych instalacji technicznych wod. – kan. w budynku użyteczności publicznej. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje: minimum jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz eksploatacji, o którym mowa w §5 ust. 1 R o zpo rz ąd ze nia M in ist ra K limat u i Śro do w isk a z d ni a 1 lipc a 2 0 2 2 r . w spr aw ie s zc ze gó ł o w yc h zas ad stw ie rd za ni a po s ia dan ia kw al if ik ac ji prze z o so by zajm ując e s ię e k sp lo at acj ą ur zą dze ń, i nst alac ji i sie ci (Dz. U. 2022 r., Nr poz. 1392), wydane przez komisję kwalifikacyjną, o którym mowa w §13 tego rozporządzenia. 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów, oświadczeń I zawartości oferty: Na ofertę składają się: 1) formularz oferty wg załączonego wzoru (zał. nr 1 do ZO), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wykaz zrealizowanych zamówień wraz z potwierdzeniem należytego wykonywania usługi przez odbiorców świadczonej usługi (załącznik 1A do ZO) i wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z załączeniem wymaganych uprawnień (załącznik 1B do ZO). 3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-3) lub dokumenty te lub oferta są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni braków w ofercie lub nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 6. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, co oznacza, że do ewentualnego uzupełnienia dokumentów Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenia. 7. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 6, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania. III. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Kryteria wyboru ofert:  Cena – 90% Wartość punktowa ceny (wyliczona z zastosowaniem wzoru matematycznego) Cmin C = -------------------- x 90(Rc) Cbad gdzie: Rc – waga kryterium ceny Cmin – cena najniższa z zaoferowanych ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu Cbad – cena oferty badanej C – liczba uzyskanych punktów w kryterium  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 10%  Jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że czas realizacji na zgłoszenie awarii nie będzie dłuższy niż 30 min od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego – Zamawiający przyzna 10 punktów,  Jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że czas realizacji na zgłoszenie awarii nie będzie dłuższy niż 60 min od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego – Zamawiający przyzna 5 punktów,  Jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że czas realizacji na zgłoszenie awarii będzie dłuższy niż 60 min od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego – Zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie oświadczy powyższego w formularzu ofertowym – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji dłuższy niż 60 min i przyzna 0 punktów. 2. Zamawiający dokona oceny ofert poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 4. Cena wykonania zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT) za wykonanie usługi za cały okres jej świadczenia. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne, cła, podatki i inne opłaty. 5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia. IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę (wraz z wymaganymi dokumentami) należy złożyć do dnia 23 listopada 2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3, kancelaria/sekretariat, wejście z tyłu gmachu od ul. Burschego) lub przesłać w formie elektronicznej (podpisane skany lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: ; w ww. terminie. 2. Termin związania z ofertą: przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę w formie papierowej kopertę z ofertą należy opisać: OFERTA NA KONSERWACJĘ INSTALACJI WOD – KAN W BUDYNKU ZACHĘTY – NARODOWEJ GALERII SZTUKI I GALERII MPZ UL. GAŁCZYŃSKIEGO 3. V. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: PrzeciwAgrUkrainaU). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU. Do wykonawcy podlegającego w tym zakresie wykluczeniu stosuje się art. 7 ust. 3 PrzeciwAgrUkrainaU. 2. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przygotowaną według wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego. 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania przez Zachętę- Narodową Galerię Sztuki zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 zł netto. 4. Informacji na temat prowadzonego postępowania udzielają: Artur Wojno: tel. 22 556 96 15, Roman Barański tel. 22 556 96 69. 5. Wykonawcy mogą kierować zapytania dotyczące prowadzonego postępowania . Pytania należy kierować na adres e-mailowy : , najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli na nie odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania. 6. Postępowanie zostanie unieważnione jeśli oferta przekroczy środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. 8. Oferta może zawierać wszelkie dodatkowe informacje, jakie oferent uzna za stosowne w związku z niniejszym zaproszeniem. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki;  z inspektorem ochrony danych osobowych w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki – można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pan/Pani:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Panu/Pani:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 2.1 do (ZO/18/2023)

Załącznik Nr 2.1 do (ZO/18/2023) Zakres usług konserwacyjnych węzła cieplnego. I. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków. 1. Usuwanie przecieków rurociągów 2. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych 3. Wymiana awaryjna zawór odcinających lub urządzeń 4. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii 5. Wymiana do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej 6. Awaryjne udrażnianie przewodów, odpowietrzeń i odwodnień 7. Usuwanie awarii urządzeń węzła cieplnego z przywróceniem pracy i dostawą urządzeń II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 1. Wymiana zaworów odcinających, zwrotnych i regulacyjnych oraz urządzeń 2. Konserwacja wymienników 3. Konserwacja wodomierzy 4. Konserwacja układów automatyki w tym zaworów regulacyjnych, siłowników i czujek termostatycznych 5. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek oraz odmulaczy 6. Konserwacja układów pompowych z wymianą urządzeń 7. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych 8. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych 9. Płukanie wymienników chemiczne i wodne 10. Płukanie wodą filtrów i odmulaczy. 11. Kontrola działań zaworów bezpieczeństwa 12. Okresowe przełączanie pomp 13. Doregulowanie nastaw zaworów automatycznej regulacji do rzeczywistych potrzeb budynku. 14. Współpraca z serwisem fabrycznym urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym 15. Konserwacja urządzeń zgodnie z DTR 16. Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego. 17. Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p. pożarowych) 18. Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych). 19. Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. III. Likwidacja niedogrzewań. 1. Usuwanie niedogrzewań poprzez kontrolę pracy urządzeń węzła cieplnego z odczytywaniem i zapisywaniem parametrów pracy chwilowej 2. Kontrola regulacji automatyki, nastaw regulacyjnych, korekta nastaw i sprawdzanie działania regulatora pogodowego z korekta nastaw. 3. Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenia odpowiednich nastaw . IV. Czynności konserwacyjne uzupełniające. 1. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej przy wykonywaniu robót konserwacji. 2. Uzupełnienia powłoki farb antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych. 3. Płukanie wodą instalacji węzła. 4. Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła. 5. Typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany. 6. Typowanie wymienników ciepła do czyszczenia (płukanie chemiczne). V. Czynności dodatkowe 1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.

Załącznik Nr 2.3 do (ZO/18/2023)

Załącznik Nr 2.3 do (ZO/18/2023) Zakres usług konserwacyjnych instalacji wewnętrznej ciepłej wody i cyrkulacji I. Likwidacja przecieków 1. Usuwanie przecieków na poziomach i pionach 2. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach 3. Wymiana awaryjna zawór odcinających i czerpalnych 4. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii 5. Wymian do 2,0m rur w przypadku korozji wraz odtworzeniem izolacji termicznej II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 1. Wymiana zaworów na pionach i w punktach czerpalnych 2. Konserwacja zaworów podpionowych i czerpalnych oraz podejść przyłączeniowych 3. Wymiana zaworów odcinających w modłach wodomierzowych oraz wodomierzy 4. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek 5. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych 6. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych 7. Płukanie instalacji 8. Konserwacja i odtwarzanie regulacji hydraulicznej cyrkulacji III. Czynności dodatkowe 1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.

Załącznik Nr 2.4 do (ZO/18/2023)

Załącznik Nr 2.4 do (ZP/18/2023) Zakres usług konserwacyjnych Instalacji wewnętrznej zimnej wody w tym instalacji hydrantowej p.poż. oraz kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej (odwodnienia dachu) I. Likwidacja przecieków 1. Usuwanie przecieków na poziomach i pionach. 2. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach. 3. Wymiana awaryjna zawór odcinających i czerpalnych. 4. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii. 5. Wymian do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej. 6. Awaryjne udrażnianie przewodów. II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 1. Wymiana zaworów na pionach i w punktach czerpalnych. 2. Konserwacja zaworów podpionowych i czerpalnych oraz podejść przyłączeniowych wodnych i kanalizacyjnych z czyszczeniem syfonów, wymianą uszczelek, sitek. 3. Wymiana zaworów odcinających w modłach wodomierzowych oraz wodomierzy. 4. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek. 5. Konserwacja układów hydroforowych. 6. Konserwacja układów pompowych z wymianą urządzeń. 7. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych. 8. Konserwacja wyczystek i odpowietrzeń ciągów kanalizacyjnych. 9. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych. 10. Płukanie instalacji i zbiorników. III. Czynności dodatkowe 1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.

Załącznik Nr 2.5 do (ZO/18/2023)

Załącznik Nr 2.5 do (ZO/18/2023) Zakres usług konserwacyjnych Instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego I. Likwidacja przecieków 1. Utrzymywanie instalacji w szczelności. 2. Usuwanie przecieków na poziomach i pionach. 3. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach. 4. Wymiana awaryjna zaworów odcinających, odpowietrzników miejscowych, odpowietrzających i odwadniających. 5. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii. 6. Wymiana do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej. 7. Awaryjne udrażnianie przewodów. II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 1. Wymiana zaworów na nowy typ w przypadku uszkodzenia „starego” zaworu. 2. Konserwacja zaworów. 3. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek. 4. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych. 5. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych. 6. Płukanie instalacji. 7. Nawadnianie, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji ct. III. Czynności dodatkowe 1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych. 2. Usuwanie niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności zaworów. 3. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej niedrożności instalacji. 4. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników Miejscowych). 5. Uzupełnienie wody w instalacji (odpowietrzenie). 6. Korekta regulacyjna. V. Czynności konserwacyjne uzupełniające. 1. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych. 2. Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywanych robót konserwacyjnych.

Załącznik Nr 2.2 do (ZO/18/2023)

Załącznik Nr 2.2 do (ZO/18/2023) Zakres usług konserwacyjnych Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania I. Likwidacja przecieków 1. Utrzymywanie instalacji w szczelności. 2. Usuwanie przecieków na poziomach i pionach. 3. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach. 4. Wymiana awaryjna zaworów odcinających podpionowych i przygrzejnikowych, odpowietrzników miejscowych, odpowietrzających i odwadniających. 5. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii, w tym odcinanie gałązek, grzejników itp. 6. Wymiana do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej, w tym gałązki w całości. 7. Awaryjne udrażnianie przewodów. II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 1. Wymiana zaworów na pionach i przygrzejnikowych na nowy typ w przypadku uszkodzenia „starego” zaworu. 2. Konserwacja zaworów podpionowych i przygrzejnikowych. 3. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek. 4. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych. 5. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych. 6. Płukanie instalacji i grzejników. 7. Nawadnianie, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji co. III. Czynności dodatkowe 1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych. IV. Likwidacja niedogrzewań. 1. Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych na skutek niedrożności kryzy lub gałązki z ewentualną wymianą tych elementów. 2. Usuwanie niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności zaworów. 3. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej niedrożności instalacji (poziomej ,pionowej). 4. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników. miejscowych 5. Usuwanie niedogrzewań budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego. 6. Lokalna korekta regulacji z ewentualną wymianą kilku kryz (nie więcej niż 5% w okresie 12 miesięcy). 7. Uzupełnienie wody w instalacji (odpowietrzenie). 8. Korekta regulacyjna. V. Czynności konserwacyjne uzupełniające. 1. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych. 2. Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywanych robót konserwacyjnych.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony