ˆ

STATUT

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Statut

Załącznik
do zarządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 grudnia 2012 r. (poz.64)
 
STATUT 
Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
Rozdział I 
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki  jest państwową instytucją kultury, utworzona zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 17 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia przez Państwo Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i nadania mu nazwy „Centralne Biuro Wystaw Artystycznych” (Dz. Urz. MKiS z 1950 r. Nr 1, poz. 5).
2. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;
2) niniejszego statutu.
3. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki może używać nazwy skróconej „Zachęta”.
§ 2
1. Terenem działania Zachęty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Zachęty jest m. st. Warszawa.
§ 3
1. Organizatorem Zachęty jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
2. Zachęta wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr 34/92  i posiada osobowość prawną.
Rozdział II 
Zakres działalności Zachęty
§ 4
Przedmiotem działania Zachęty jest upowszechnianie sztuki współczesnej we wszystkich jej aktualnych przejawach, traktowanej jako istotny element kultury i życia społecznego.
§ 5
Zachęta realizuje swoje zadania przez: 
1) organizowanie wystaw i wydarzeń artystycznych promujących przede wszystkim sztukę współczesną tworzoną od połowy XX i XXI wieku;
2) współpracę z instytucjami kultury i stowarzyszeniami, działającymi w dziedzinie kultury współczesnej oraz innymi podmiotami, których cele są zbieżne z celami Zachęty;
3) tworzenie i realizację programów edukacyjnych dla  dzieci, dorosłych i seniorów z zakresu sztuki i kultury współczesnej 
4) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej;
5) wydawanie publikacji z dziedziny sztuki współczesnej;
6) gromadzenie, inwentaryzowanie i udostępnianie dzieł sztuki współczesnej;
7) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
8) wspieranie najbardziej interesujących zjawisk w sztuce i kulturze współczesnej poprzez realizację projektów artystycznych i dzieł sztuki,  promocję artystów i wydarzeń oraz działania zmierzające  do odbudowy więzi pomiędzy twórcą, dziełem i odbiorcą.
Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze
§ 6
1. Zachętą zarządza Dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra, w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor tworzy program działalności Zachęty, zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. 
3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności: 
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Zachęty;
2) nadzór nad mieniem Zachęty oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
3) przygotowywanie programów, długofalowej strategii działania oraz planów finansowych Zachęty;
4) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych strategii, progamów i planów Zachęty;
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zachęty.
4. Dyrektor kieruje Zachętą przy pomocy zastępców w liczbie nie przekraczającej 2. 
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
§ 7
1. W Zachęcie działa Rada Programowa jako organ doradczy.
2. Do zadań Rady Programowej należy:
1) opiniowanie długofalowej strategii działania Zachęty;
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Zachęty;
3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Zachęty.
3. Członków Rady Programowej powołuje Minister na wniosek Dyrektora  spośród osób wyróżniających się wiedzą i autorytetem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów i zadań Zachęty.
4. W skład Rady Programowej wchodzi 11 członków. 
5. Kadencja członka Rady Programowej trwa 3 lata. 
6. Członkowstwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą upływu kadencji, pisemnej rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady.
7. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz na pół roku.
8. Sprawozdania z posiedzeń Rady Programowej są jawne.
9. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Dyrektora regulamin.
§ 8
1. Dyrektor Zachęty może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium doradcze, Dyrektor Zachęty określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium. 
2. Uchwały kolegium doradczego przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem Zachęty.
5. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiom doradczym zapewnia Zachęta.
Rozdział IV
Organizacja
§ 9
Organizację wewnętrzną Zachęty, w tym szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych  oraz podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcą, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, 
w trybie określonym ustawą.
Rozdział V 
Źródła finansowania
§ 10
Zachęta prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
§ 11 
1. Podstawa gospodarki finansowej Zachęty jest  roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
2. Przychodami Zachęty są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
3. Zachęta może prowadzić , jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach: o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych. Działalność ta może być prowadzona w zakresie:
1) wydawnictw;
2) przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym;
3) szkoleń, konferencji, seminariów związanych z przedmiotem działania Zachęty;
4) wynajmu składników majątkowych; 
5) reklamy
4.  Uzyskane przychody Zachęta przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.
§ 12
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zachęty, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, innym osobom.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§ 13
Zachęta prowadzi ewidencję księgową według zasad przewidzianych przez obowiązujące  przepisy.
§ 14
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia  Ministrowi.
Rozdział VI 
Przepis końcowy
§ 15
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksander Turski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Turski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-14 16:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Turski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-14 16:39:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Turski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-14 17:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »