ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.

Szczegóły informacji

Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 570486-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-20 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawia

Ogłoszono dnia: 2018-06-08 przez Anna Sokólska

Treść:

Ogłoszenie nr 570486-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 27594900000, ul. Plac Małachowskiego  3 , 00916   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (URL): www.zacheta.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zacheta.art.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zacheta.art.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złozyć pisemnie na adres Zamawiającego
Adres:
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-816 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.
Numer referencyjny: ZP/03/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje codzienne sprzątanie (od poniedziałku do piątku) - dyżur 4 pracowników serwisu na dwie zmiany w godzinach: 4 osoby w godz. 600 – 1400; oraz 4 osoby w godzinach 1400 – 2200 ; W soboty i niedziele - dyżur 2 pracowników: w godz. 8.00 – 16.00 - 1 osoba i 12.00 - 20.00 - 1 osoba 2.1. Pomieszczenia biurowe: - sprzątanie w godzinach zgodnych z harmonogramem pracy zmianowej opracowanym przez Wykonawcę, - codzienne odkurzanie i mycie na mokro podłóg i wykładzin, odkurzanie sprzętów (biurka, - półki, telefony, komputery, parapety, krzesła, grzejniki, listwy, lampy, itp.), - codzienne czyszczenie, mycie i opróżnianie popielniczek i koszy na śmieci, - 1 raz w tygodniu mycie, pastowanie i froterowanie posadzek drewnianych, - 1 raz w miesiącu mycie wszystkich listew, - 1 raz w miesiącu mycie wszystkich drzwi, - 1 raz w miesiącu mycie wszystkich grzejników 2.2. Klatki schodowe, korytarze, hole, pomieszczenia zaplecza technicznego i administracyjne - codzienne mycie na mokro posadzek kamiennych, - codzienne odkurzanie lub mycie na mokro posadzek drewnianych, - raz w tygodniu mycie i konserwacja elementów stalowych, luster kabin dźwigów osobowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz kabiny dźwigu towarowego, - sprzątanie pomieszczeń technicznych tj. klimatyzatornia, pomieszczenie stacji uzdatniania wody, węzła cieplnego, wodomiar, archiwum zakładowe, magazyny działów (w obecności pracowników merytorycznych), - raz w tygodniu sprzątanie pomieszczeń poddasza, odkurzanie, mycie podłóg i ciągów komunikacyjnych i schodów, odkurzanie urządzeń, sprzątanie sanitariatu, - 2 razy w miesiącu mycie, pastowanie i froterowanie posadzek drewnianych, - codzienne odkurzanie wszystkich poręczy i cokołów, - 2 razy w miesiącu odkurzanie kutych krat pod poręczami, kandelabrów, kinkietów i żyrandoli (dot. holu starego), - usuwanie (w miarę możliwości) zabrudzeń ze ścian i cokołów, - 1 raz w miesiącu mycie kinkietów, - 1 raz w miesiącu mycie drzwi, - 1 raz w miesiącu mycie grzejników, - 1 raz w miesiącu konserwacja posadzek kamiennych 2.3. Pomieszczenia sanitarne biurowe i publiczne - codzienne mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych i podłóg zgodnie z kontrolką dyżuru serwisu, - codzienne uzupełnianie środków czystości (mydło, papier, ręczniki, odświeżacze powietrza), - 2 razy w miesiącu mycie glazury na ścianach, - 1 raz w miesiącu przeprowadzenie procesu usuwania nieprzyjemnych zapachów 2.4. Sale wystawowe - sprzątanie bieżące sal wystawowych, zgodnie z harmonogramem pracy zmianowej, - codzienne odkurzanie lub mycie na mokro posadzek drewnianych i betonowych, - codzienne ścieranie kurzy (parapety, grzejniki, listwy), - sprzątanie sal wystawowych po montażu i demontażu wystaw, - 4 razy w miesiącu mycie, pastowanie i froterowanie posadzek oraz przed każdym wernisażem woskowanie całej powierzchni - 1 raz w miesiącu mycie wszystkich listew - 1 raz w miesiącu mycie wszystkich grzejników - 1 raz w miesiącu mycie drzwi 2.5. Otoczenie gmachu - codzienne zamiatanie chodników i terenu wokół Galerii - w okresie jesiennym codzienne uprzątanie zalegających liści - w okresie zimowym codzienne odśnieżanie (w zależności od warunków atmosferycznych) 2.6. Pielęgnacja zieleni - pielęgnacja, koszenie i podlewanie trawników i kwietników w okresie wiosenno- letnim od maja do końca października ( przez 6 m-cy) 2.7. Sprzątanie kwartalne - na początku każdego kwartału lub po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym mycie wszystkich okien 2.8. Serwis dzienny codzienny (od poniedziałku do piątku) dyżur 4 pracowników serwisu na dwie zmiany w godzinach: 4 osoby w godz. 600 – 1400; oraz 4 osoby w godzinach 1400 – 2200. W soboty i niedziele dyżur 2 pracowników w godz. 8.00 – 16.00 - 1 osoba i 12.00 - 20.00 - 1 osoba. - kontrola i stałe utrzymywanie czystości w części biurowej i wystawienniczej budynku a w szczególności: holu głównego, szatni i toalet dla zwiedzających. - Sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych wyłączonych ze sprzątania z uwagi na ograniczenie dostępu po godzinie 1600. - Sprzątanie 2 pokoi gościnnych galerii, w zakresie i czasie uzgodnionym z pracownikiem prowadzącym rezerwację i obsługę gości. - wykonywanie prac związanych z obsługą poczęstunków (kawa, herbata, wino itp. ), w trakcie wernisaży, konferencji prasowych i imprez edukacyjnych w galerii Zachęta i MPZ. - Wykonywanie drobnych prac gospodarczych i fizycznych w budynku na zlecenie kierownictwa administracji galerii obejmujących: itp. prace porządkowe w pomieszczeniach zaplecza technicznego i magazynach, prace pomocnicze przy organizacji imprez ( ustawianie, przenoszenie krzeseł stołów, rekwizytów), itp. również po godz. 22.00 ( na podstawie odrębnych ustaleń z dz. administracji). 2.9. Galeria Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 - sprzątanie 5 razy w tygodniu pomieszczenia o pow. 124,44 m2 - codzienne sprzątanie sanitariatu, mycie glazury, uzupełnianie środków czystości oraz mycie podłóg kamiennych i drewnianych, przecieranie parapetów i grzejników - raz w tygodniu mycie okien i drzwi wejściowych - raz w miesiącu lub po montażu wystawy czyszczenie maszynowe posadzki kamiennej i drewnianej Dodatkowe informacje Ogólny metraż powierzchni sprzątanej wynosi 4 202,40 m2 W tym: pomieszczenia z posadzką drewnianą 2 713,40 m2 pomieszczenia z posadzką kamienną 1 489,40 m2 Ogólny metraż powierzchni do sprzątania terenów zewnętrznych 1 614,80 m2 , w tym trawniki ok. 95 m2 Sprzątanie galerii MPZ – 124,44 m2 Ogólny metraż okien w galerii MPZ – 28,72 m2 12 pomieszczeń sanitarnych ( 27 szt. sedesów w tym 12 szt. w toaletach ogólnodostępnych). Podany metraż okien liczony jest jednostronnie. Orientacyjna liczba koszy wynosi ok. 70. Zamawiający nie ma wiedzy co do ilości zużywanych artykułów higienicznych (bieżące zapotrzebowanie jest w gestii Wykonawcy wykonującego usługę sprzątania) W Zachęcie pracuje na stałe 70 osób ; odwiedzających w skali m-ca jest od 3000 do 5000 osób. 3. Zamawiający przewiduje również realizację zamówienia w godzinach nadliczbowych (obsługa imprez po godz. 22 oraz dodatkowe zlecanie usług związanych z działalnością Zachęty powodującej zapotrzebowanie na zwiększoną ilość godzin usługi i zwiększoną obsadę) – prognozowaną liczbę godzin w okresie 24 miesięcy ustala się na 1000 godzin. Pracę w godzinach nadliczbowych zleca kierownik Działu Administracji lub jego zastępca. Rozliczenie godzin nadliczbowych odbywać się będzie miesięcznie na podstawie listy obecności zgodnie z faktycznie przepracowaną liczbą godzin. 4. Inne postanowienia i wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia odnoszące się do personelu realizującego usługę. a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki zatrudniając osoby doświadczone, niekarane, cechujące się kulturą osobistą, b) W przypadku istotnych zastrzeżeń lub wątpliwości co do predyspozycji do pracy osób przeznaczonych do realizacji usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany przedstawionego składu zespołu na inny, o odpowiednim przygotowaniu, c) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekt nowych pracowników (nie ujętych w wykazie) z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika), d) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany pracownika w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do wypełniania przez niego obowiązków. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag, co do możliwości wymiany pracownika na inną osobę. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze strony Zamawiającego kontrole będą przeprowadzać: kierownik działu administracji lub jego zastępca, f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wymaganej ilości pracowników dla zapewnienia ciągłości usługi przy uwzględnieniu nagłych okoliczności, których nie da się przewidzieć, wymagających zmiany pracowników w trakcie trwania zmiany (np zasłabnięcie, nagła choroba, itp.), g) Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy wynikające z przepisów BHP i kodeksu pracy, h) Sprzątanie pomieszczeń objętych kontrolą dostępu może odbywać się jedynie w obecności pracowników Zachęty, Osoby realizujące usługę zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu czynności sprzątania pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz sal wystawowych w których znajdują się obiekty i przedmioty wystawiennicze, i) Osoby sprzątające nie mają prawa przeglądania dokumentów pozostawionych na biurkach, stolikach itp. oraz korzystania z telefonów do celów prywatnych pod nieobecność pracowników Zachęty, j) Zabrania się palenia papierosów na terenie Galerii Zachęta i MPZ, k) Osoby realizujące usługę zobowiązane są przestrzegać zasady należytego zachowania się i dbania o wygląd zewnętrzny. l) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić jednolite, estetyczne stroje oraz obuwie dla osób wykonujących usługę sprzątania, w kolorach i wzorach uzgodnionych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 5. Materiały 1) Wykonawca będzie realizował czynności będące przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych środków i narzędzi. 2) W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia do wykonywania usługi sprzątania: a. Ściereczek, mopów i innych akcesoriów do sprzątania wykonanych z mikrofibry; b. pasty luksusowej miodowej do pielęgnacji podłóg, w uzgodnieniu z pracownikami działu administracji Zamawiającego, c. odpowiedniego preparatu do konserwacji podłóg olejowanych, d. odkurzaczy z wkładem Hepa H13 zmywalnym, w ilości co najmniej 3 szt. e. Maszyny myjąco-konserwującej (wieloczynnościowej) f. Jednolitych, estetycznych strojów i obuwia pracowników sprzątających, w kolorach i wzorach uzgodnionych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 3) Wykonawca zapewni środki higieny i czystości (środki przykładowe) a. ręczniki ZZ –białe, dwuwarstwowe, celulozowe, b. papier toaletowy biały w rolkach FI 180x90, celulozowy, typu Velvet lub równoważny o nie gorszych parametrach niż podane c. płyn do WC zagęszczony, antybakteryjny, myjąco-dezynfekujący typu Domestos lub równoważny o nie gorszych parametrach niż podane d. mydło w płynie z gliceryną, gęste, pH neutralne 5,5, e. worki na śmieci. f. Wszelkie materiały i środki czystości używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być wysokiej jakości i bezpieczne dla środowiska. g. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uczuleń w stosowaniu środków przez personel Zachęty i MPZ Wykonawca zobowiązuje się do zmiany używanego dotychczas środka. 6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne. 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, wymaga od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (w rozumieniu stosunku pracy określonego w art. 22 kodeksu Pracy) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem na podstawie obowiązujących przepisów, czterech osób w serwisie dziennym, wykazanych na wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – fizycznie świadczących usługę sprzątania w siedzibie Zachęty.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do 5% wartości zamówienia podstawowego, realizowane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na powtórzeniu podobnych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by: w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie trwające co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednej umowy, usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej*(za budynek użyteczności publicznej Zamawiający uzna wyłącznie budynek wymieniony w katalogu wymienionych poniżej), o powierzchni co najmniej 3 000 m2 z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia, (wykaz sporządzony według wzoru - zał. nr 5 do SIWZ). Wartość każdej z wykonywanych usług powinna wynosić co najmniej 300 000 zł netto. *budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki. Uwaga! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, w zakresie dysponowania osobami odpowiednimi do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia 8 osób właściwych do realizacji zamówienia (niekaranych, doświadczonych w realizacji podobnych usług, cechujących się kulturą osobistą). Wykonawca potwierdzi wykazem, że dysponuje odpowiednią liczbą właściwych osób, które w sposób profesjonalny będą realizować usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Osoby te muszą posiadać umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu mechanicznego (maszyny do zmywania podłóg, froterki, maszyna do odśnieżania itp.), a także być sprawne fizycznie (obsługa konferencji, wykładów, szkoleń – rozstawianie dużej ilości krzeseł, stołów, częste przenoszenie sprzętów) Zamawiający uzna w.w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje - 8 (ośmioma) osobami, które będą realizowały usługę sprzątania (w tym 4 zatrudnione na podstawie umowy o pracę), - 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora nadzorującego wykonywanie usługi sprzątania . Wykonawca obowiązany jest do wskazania na wykazie osób - wyznaczenia pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacje - Wykaz osób - będą żądane na wezwanie do złożenia dokumentów od Wykonawcy, które oferta zostanie najwyżej oceniona
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.1 pkt. a -c niniejszego Rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.5. na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żądać będzie: a) wykazu wykonanych lub również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy ; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wykaz usług należy sporządzić zgodnie z treścią zał. Nr 5 do SIWZ Wśród wymienionych usług Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie 3 lat – a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej dwóch usług ( na podstawie odrębnych umów) a trwających min. 12 miesięcy przed dniem otwarcia ofert spełniających warunki zamówienia wskazane w Rozdziale VII pkt 1 b.iii Siwz. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy sporządzić zgodnie z treścią zał. Nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy , b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. c) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego: Nr 17 1130 1017 0020 1460 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP/03/2018 na kompleksową usługę sprzątania dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie„ 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć pisemnie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Klauzule społeczne - sposób zatrudnienia
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Dopuszczalne zmiany umowy: 1) zmiany podwykonawcy, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany spowodowane siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia, w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3) zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia. Nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w SIWZ i zawarte w ofercie oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób na etapie realizacji zamówienia tylko pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje oraz formę zatrudnienia zadeklarowaną przez Wykonawcę w Wykazie osób. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany, 4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3_5 ustawy z dnia I0 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3. Warunki zmiany wynagrodzenia: 1) Wynagrodzenie może ulec zmianie i przybierze formę pisemnego aneksu spisanego przez Strony umowy. 2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt.5 ppkt a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust.pkt.2 ppkt. b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób wynikających ze zmiany przepisów prawa. 4) W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 ppkt . b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt b) i c) wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmian na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym wyliczenia tych zmian oraz listą osób zatrudnionych na umowę o pracę ze wykazaniem wielkości etatu - z wynagrodzeniem minimalnym z podziałem na poszczególne osoby świadczące usługę dla Zachęty. Aneks powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 2. pkt 5 ppkt b) i c). 5) Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust 2 pkt.5 ppkt a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz z uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 ppkt b) i c). Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie, 3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 145 ust. 1 e ustawy, 5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych wykonawców jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem: iodo@zacheta.art.pl 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/03/2018 pn. kompleksowa usługa sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3 , prowadzonym w trybie przetargu publicznego. 4. odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio Wykonawców dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Wykonawcy posiadają prawo : 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 13. nie przysługuje Wykonawcy: 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Sokólska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sokólska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-08 16:40:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Turski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 16:41:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Turski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02 16:59:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony