ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Szczegóły informacji

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 613144-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-09-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-09-20 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawia

Ogłoszono dnia: 2018-09-05 przez Anna Sokólska

Treść:

Ogłoszenie nr 613144-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 27594900000, ul. Plac Małachowskiego  3 , 00916   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (URL): www.zacheta.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zacheta.art.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zacheta.art.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać pisemnie
Adres:
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
Numer referencyjny: ZP/10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. Prace demontażowe - demontaże budowlane w strefie modernizacji - demontaże instalacyjne w strefie modernizacji 2.2. Roboty budowlane przygotowawcze, zabezpieczające i wykończeniowe 2.3. Aranżacja akustyczna Sali - wykonanie systemu podkonstrukcji sufitów akustycznych - montaż płyt akustycznych sufitu - wykonanie podkonstrukcji ustrojów akustycznych na ścianach - wykonanie okładzin akustycznych z MDF i tkaninowych 2.4. Instalacje elektryczne - okablowanie zasilające Sali i kabiny wraz z tablicami rozdzielczymi - wykonanie instalacji niskoprądowych i sterowania - dostawa i montaż opraw oświetleniowych - dostawa i montaż osprzętu - pomiary i uruchomienie instalacji 2.5. Modyfikacja i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji 2.6. Dostawa i montaż trybuny mobilnej z fotelami 2.7. Dostawa i montaż wyposażenia kinotechniki z wyłączeniem do prawa opcji dostawy i montażu urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfiguracji i programowania systemu 2.8. Dostawa i montaż wyposażenia audio 2.9. Uruchomienie i testy systemów 2.10. Odbiory 3. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach zgodnie z finansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: pierwszy etap będzie realizowany w roku 2018r, drugi etap w roku 2019. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót jako dokument pomocniczy – Załączniki Nr 1A i 1B i 1C do SIWZ. 5. PRAWO OPCJI – dostawa i montaż urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfiguracja i programowanie systemu. UWAGA! Zakres przedmiotu zamówienia zlecany w zakresie podstawowym nie obejmuje realizacji projektu w całości! Zamawiający wyłącza z zamówienia podstawowego dostawę i montaż urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfigurację i programowanie systemu. W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać pełną instalację zasilania i sterowania w/w systemu umożliwiającą montaż urządzeń i uruchomienie systemu w późniejszym terminie – zakres prac określa Projekt wykonania kinotechniki i nagłośnienia scenicznego rys. TS1; rys. TK4 – trasy kablowe do wykonania w ramach zamówienia podstawowego, załącznik TB03 – tabela rozprowadzenia przewodów – system tłumaczeń symultanicznych Wykonawca wyodrębni tą część zamówienia w ofercie wraz z wyceną tej pozycji . Decyzję o skorzystaniu z prawa opcji zamawiający może podjąć w trakcie realizacji zamówienia zasadniczego - w toku realizacji umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45223000-6
45262520-2
45432130-4
45442100-8
45421152-4
45410000-4
45432210-9
45421131-1
45310000-3
45311100-1
45331220-4
39717000-1
71247000-1
32351200-0
32351300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja projektu w zakresie dostawy i montażu urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfiguracja i programowanie systemu objęta jest prawem opcji. PRAWO OPCJI – dostawa i montaż urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfiguracja i programowanie systemu. UWAGA! Zakres przedmiotu zamówienia zlecany w zakresie podstawowym nie obejmuje realizacji projektu w całości! Zamawiający wyłącza z zamówienia podstawowego dostawę i montaż urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz konfigurację i programowanie systemu. W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać pełną instalację zasilania i sterowania w/w systemu umożliwiającą montaż urządzeń i uruchomienie systemu w późniejszym terminie – zakres prac określa Projekt wykonania kinotechniki i nagłośnienia scenicznego rys. TS1; rys. TK4 – trasy kablowe do wykonania w ramach zamówienia podstawowego, załącznik TB03 – tabela rozprowadzenia przewodów – system tłumaczeń symultanicznych Wykonawca wyodrębni tą część zamówienia w ofercie wraz z wyceną tej pozycji . Decyzję o skorzystaniu z prawa opcji zamawiający może podjąć w trakcie realizacji zamówienia zasadniczego - w toku realizacji umowy. Zamawiający może zlecić realizację Zamówienia opcjonalnego w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten zakres zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 złotych (jeden milion)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania obejmujące swoim zakresem modernizację akustyki w tym wykończenia ścian na bazie ustrojów akustycznych ściennych wykończonych akustyczną tkaniną dekoracyjną oraz dostawy i montażu podwieszanych sufitów akustycznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każde zadanie)– z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zamówienia zakończonego zadania) obejmującego swym zakresem dostawę, montaż trybuny teleskopowej o napędzie elektrycznym wraz z fotelami widowiskowymi wraz z dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień (zakończonych zadań) obejmujących swoim zakresem dostawę z instalacją systemu nagłośnienia w obiektach użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym lub widowiskowym o wartości robót co najmniej 800 000 zł brutto każde zamówienie wraz z dowodami wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane ,potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. d) Wykaz zamówień musi obejmować wszystkie przedmiotowo wymagane zadania, które Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie . Wszystkie zrealizowane zamówienia należy wykazać na wykazie zamówień będącym załącznikiem do SIWZ. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42) e) , tj. : kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42); kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42) , kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42) . Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7. 2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.2 pkt. a -c niniejszego Rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu wykazania spełniania warunków udziału postępowania, określonych w niniejszej SIWZ w Rozdziale VII 1.2. i 1.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej , Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Na potwierdzenie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaga się złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy , b) Wypełniony Harmonogram realizacyjny określający cenę zamówienia i stanowiący na etapie realizacji zamówienia Harmonogram rzeczowo-finansowy, który służyć będzie rozliczeniu inwestycji i kontrolowaniu postępu prac zgodnie z ustalonymi w nim terminami. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. d) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2. Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego: Nr 17 1130 1017 0020 1460 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP/10/2018 na Modernizację Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w : ofercie Wykonawcy i na podstawie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę podwykonawca będzie posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. b) Poza przypadkami wymienionymi w pkt a dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności robót zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie, d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 145 ust. 1 e ustawy, e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób. b) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, W przypadku uznania przez Wykonawcę, że w projekcie występują wady lub zachodzi konieczność zmian lub uzupełnień robót budowlanych z uwagi na braki projektowe, Wykonawca wskaże t akie wady lub braki na piśmie, przy czym zmiana sposobu realizacji zamówienia wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy”. c) przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów , pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje projektant i zamawiający, metody wykonania prac, zmiany lub rozbudowania funkcjonalności, d) Dopuszcza się zmianę kolejności wykonywanych prac w poszczególnych etapach prowadzonej inwestycji lub prowadzenie równolegle różnych prac modernizacyjnych. Konieczne jest zachowanie czasu realizacji poszczególnych zadań oraz końcowego terminu zakończenia prac etapu I i II. e) Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych etapach inwestycji (przy zachowaniu całkowitego zakresu prac modernizacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej) w ramach środków przyznanych Galerii na lata 2018 i 2019. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przed przystąpieniem do wykonywania etapu robót związanego z używaniem określonych materiałów, urządzeń będzie żądał przedstawienia: a) atestu na trudno-zapalność (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczność (PN-88/B-02855:1988) -układu tapicerskiego b) atestu wytrzymałościowego fotela wg normy PN-EN 12727:2016-12 c) badania wytrzymałościowego pianki na odkształcenia minimum 150 000 cykli wg PN-EN 12727:2016-12 d) Karty z badań foteli (z widzem oraz pustych wg PN-EN ISO 354:2005) e) Atestu higienicznego PZH lub równoważnego obejmującego wszystkie materiały f) modelu prezentacyjnego fotela w wersji docelowej zgodnego ze specyfikacją techniczną. Po weryfikacji próbka w postaci mebla zostanie zwrócona wykonawcy. g) Fabrycznego próbnika tkanin tapicerskich h) A także wszystkich wymienionych w opisie wyposażenia badań oraz dokumentów. 6. Certyfikaty mają być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich mebli oraz materiałów są dedykowane. 7. Wszelkie roboty nie wymienione w niniejszej umowie, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej lub wymagające zmian w stosunku do rozwiązań zawartych w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, będą mogły być wykonane tylko na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego i rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 10. 8. Do protokołu konieczności załączony zostanie wstępny kosztorys, który będzie podstawą do wyceny prac, weryfikacji wyceny i ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczające przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą rozliczone dodatkowym wynagrodzeniem, którego podstawę będzie stanowić kosztorys powykonawczy, sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 10. 10. Kosztorys powykonawczy sporządza Wykonawca na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w prowadzonej przez Wykonawcę księdze obmiarów. 11. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o poniższe parametry: a) dane wyjściowe do kosztorysowania, określające: stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, zawarte w zaakceptowanej wycenie (kosztorysie) b) nakłady rzeczowe ustalane według katalogów nakładów rzeczowych, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji według analizy indywidualnej; c) ceny jednostkowe materiałów i pracy sprzętu będą przyjmowane zgodnie z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku odpowiedniego nakładu będą ustalane na podstawie średniego poziomu cen podanego w aktualnym na dany kwartał cenniku SEKOCENBUD. d) Kosztorys powykonawczy musi być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez przedstawicieli Stron odpowiedzialnych za wykonanie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2. z inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem: iodo@zacheta.art.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/10/2018 pn. Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie prowadzonym w trybie przetargu publicznego. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 13. nie przysługuje Pani/Panu: 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Sokólska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sokólska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-05 19:22:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Turski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-05 19:34:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Turski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 19:52:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony